winkel

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Goeiekleren.nl zijn van toepassing op alle leveringen, door goeiekleren.nl aan consumenten. Door te bestellen geef je aan met de Algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan. Goeiekleren.nl heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Als je artikelen ontvangt die je niet hebt besteld, dien je Goeiekleren.nl hiervan op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van door Goeiekleren.nl aan jou vermelde gegevens moeten direct door jou aan Goeiekleren.nl worden gemeld.

Aanbiedingen

Na overschrijding van de sluitingsdatum van een aanbieding of een actieperiode kan de consument geen gebruik maken van de desbetreffende actie dan wel aanbieding. Goeiekleren.nl kan bepalen dat acties of aanbieding uitsluitend toegankelijk zijn voor vaste klanten of leden van nieuwsbrief.

Prijzen

Alle op de website vermelde prijzen zijn in euro's en inclusief BTW maar exclusief bezorgkosten. Goeiekleren.nl kan haar prijzen aanpassen. De prijswijzigingen gelden vanaf het moment van publicatie op de website en gelden uiteraard niet voor bestellingen die op dat moment reeds zijn gedaan.

Betalen

Je kunt het geld zelf overmaken door over te schrijven naar Postbanknummer 4547814 t.n.v. Goeiekleren.nl te Utrecht, onder vermelding van het bestelnummer. Je kunt ook direct via Ideal betalen. Zodra het bedrag binnen is bij ons sturen we de bestelling op. De betaling moet binnen 2 weken bij ons binnen zijn. Indien deze termijn verstreken is wordt de bestelling als ongeldig beschouwd en zal Goeiekleren.nl de klant hiervan op de hoogte stellen. Indien de klant Goeiekleren.nl niet voor het verstrijken van de termijn heeft bericht over het uitblijven van de betaling behoudt Goeiekleren.nl zich het recht voor nieuwe bestellingen van deze klant te weigeren.

Eigendomsvoorbehoud

Goeiekleren.nl blijft volledig eigenaar van alle geleverde artikelen tot het moment dat de koopprijs en eventuele andere aan Goeiekleren.nl verschuldigde bedragen volledig zijn voldaan.

Levering

Wanneer je bestelling bij ons binnenkomt, worden de artikelen gereserveerd. Zodra je betaling binnen is, worden de artikelen opgestuurd. Mocht de levertijd van één week na ontvangst van je betaling niet haalbaar zijn, omdat de artikelen niet voorradig zijn dan nemen we contact met je op. Wil je een bestelling naar het buitenland laten versturen, neem dan per e-mail contact met ons op: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Verzendkosten

De verzendkosten bedragen 4,95 per bestelling (per 01-01-2010), ook wanneer de bestelling niet in 1 keer bezorgd wordt (in Nederland). TPG Post verzorgt de toezending. Voor informatie over verzendkosten naar andere landen kunt u een mailtje sturen naar This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Ruilen en retourneren

Stuur ons vooraf even een berichtje per e-mail dat je wilt retour zenden of omruilen. Dan zullen wij laten weten waar naar toe je het kunt zenden.

Retour

Wanneer het bestelde artikel niet aan je verwachtingen voldoet, kun je het binnen 10 dagen op eigen kosten retour zenden. Hiervoor gelden de volgende regels: het artikel moet:

  • onbeschadigd zijn;
  • niet gedragen (passen is toegestaan), gewassen of anderszins gebruikt of bewerkt zijn;
  • voorzien zijn van de originele verpakking en labels.

Na ontvangst van het artikel maken we het door jou betaalde bedrag voor het artikel over. Wanneer u een artikel of artikelen terugstuurt naar goeiekleren.nl omdat u van de koop afziet, en deze zijn in goede orde ontvangen, dan zal goeiekleren.nl de koopsom aan de klant restitueren. Wij behouden ons het recht voor om in geval van door u veroorzaakte schade aan geretourneerde artikelen, eventuele kosten in rekening te brengen. Na het verstrijken van de zichttermijn wordt de koopovereenkomst een feit. Bij vermissing van retourgestuurde aankopen moet de klant een afgifte bewijs overleggen van het postkantoor of de vervoersdienst waaraan het pakket is afgegeven. Wanneer de klant niet in staat is een afgiftebewijs te overleggen is goeiekleren.nl niet verplicht de aankoopkosten te restitueren of te voorzien in vervangende artikelen.

Bestelling beschadigd?

Wij voeren je bestelling met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit. Toch kan er tijdens de bezorging iets mis gaan. Blijkt je bestelling bij ontvangst beschadigd, meld ons dit dan zo snel mogelijk en in ieder geval binnen één week. Neem voordat je iets terugzendt even contact met ons op ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ).

Aflevering & levertijd

Aflevering vindt plaats door overhandiging in persoon dan wel door toezending van het product aan het door de consument opgegeven adres. Op moment van overhandiging van het pakket door de bezorgdienst op het opgegeven adres heeft Goeiekleren.nl aan haar leveringsverplichting voldaan. Er kunnen geen rechten worden ontleend indien het pakket niet door de klant in persoon wordt aangenomen, maar door een andere persoon aanwezig op het opgegeven adres.

Bij toezending geldt een maximale levertijd van drie weken. Bij overschrijding van deze levertijd heeft de consument, met behoud van diens recht op nakoming, het recht om de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Indien een besteld product tijdelijk is uitverkocht wordt de klant hiervan binnen drie weken per mail op de hoogte gesteld door goeiekleren.nl, vergezeld van een indicatie van de nieuwe levertijd. Indien nalevering uiteindelijk niet meer mogelijk is, krijgt u ook bericht en komt uw bestelling te vervallen. Reeds gedane betalingen worden zo snel mogelijk teruggestort. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid.

Adreswijziging

Klanten zijn verplicht Goeiekleren.nl van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang Goeiekleren.nl geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Goeiekleren.nl bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd. Door het plaatsen van een bestelling, machtigt u Goeiekleren.nl om - indien nodig - uw gegevens op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie of andere instanties.

Garantie

Goeiekleren.nl garandeert dat de te leveren artikelen voldoen aan de op de website vermelde specificaties. Ten aanzien van de artikelen die door derden zijn geproduceerd, is de garantie beperkt tot de garantie die de fabrikant ervoor verstrekt. Als binnen 30 dagen na levering blijkt dat de artikelen niet voldoen aan bovenstaande garantie, dan zal Goeiekleren.nl in overleg met jou zorg dragen voor vervanging of herstel dan wel voor terugbetaling van de koopprijs na retourzending van het artikel. De garantie vervalt indien het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van het artikel of wanneer u of derden wijzigingen in het artikel hebben aangebracht.

Aansprakelijkheid

Goeiekleren.nl staat niet in voor gebreken die na de aflevering van het product zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Goeiekleren.nl in voor eventuele ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

Geschillen

Goeiekleren.nl zal altijd, indien je onverhoopt niet tevreden bent over een geleverd product of over onze service, dit in goed onderling overleg proberen op te lossen. Mochten wij daar helaas niet uitkomen, dan dient het geschil door de meest gerede partij te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Utrecht. Op elke overeenkomst in het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

Goeiekleren.nl heeft het recht wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, moeten schriftelijk tussen Goeiekleren.nl en de klant worden vastgelegd.

Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten waarop deze Algemeen Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.